Avg ok logo

privacy

Life in Motion hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. Wij zijn als Life in Motion verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. In onze Privacy Policy geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Life in Motion houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en mag daarom het officiële logo AVG-OK met het daaraan gekoppeld keurmerk gebruiken.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in onze Privacy Policy

  • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt

  • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens

  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is

  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt

  • op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Indien je in algemene zin vragen hebt of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via info@lifeinmotion.nl . Voor de volledige tekst van onze Privacy Policy verwijzen we je naar deze pagina.